Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® 64 and IA-32 Architectures Developer's Manual: Vol. 3A

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3A: System Programming Guide, Part 1
Note:
The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual consists of five volumes: Basic Architecture, Order Number 253665; Instruction Set Reference A-M, Order Number 253666; Instruction Set Reference N-Z, Order Number 253667; System Programming Guide, Part 1, Order Nu...mber 253668; System Programming Guide, Part 2, Order Number 253669. Refer to all five volumes when evaluating your design needs.
The Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3A: System Programming Guide, Part 1 (order number 253668) and the Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3B: System Programming Guide, Part 2 (order number 253669) are part of a set that describes the architecture and programming environment of Intel 64 and IA-32 Architecture processors. The other volumes in this set are:
• Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 1: Basic Architecture (order number 253665).
• Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volumes 2A and 2B: Instruction Set Reference (order numbers 253666 and 253667).
The Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 1, describes the basic architecture and programming environment of Intel 64 and IA-32 processors. The Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volumes 2A and 2B, describe the instruction set of the processor and the opcode structure. These volumes apply to application programmers and to programmers who write operating systems or executives. The Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volumes 3A and 3B, describe the operating-system support environment of Intel 64 and IA-32 processors. These volumes target operating system and BIOS designers. In addition, Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3B, addresses the programming environment for classes of software that host operating systems.

Video Liên Quan