Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® 64 and IA-32 Architectures Developer's Manual: Vol. 2A

NOTE: The Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual consists of five volumes: Basic Architecture, Order Number 253665; Instruction Set Reference A-M, Order Number 253666; Instruction Set Reference N-Z, Order Number 253667; System Programming Guide, Part 1, Order Number 253668; System Programming Guide, Part 2, Order Number 253669. Refer to all five volumes when evaluating yo...ur design needs.

The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volumes 2A & 2B: Instruction Set Reference (order numbers 253666 and 253667) are part of a set that describes the architecture and programming environment of all Intel 64 and IA-32 architecture processors. Other volumes in this set are:

• The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 1: Basic Architecture (Order Number 253665).
• The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volumes 3A & 3B: System Programming Guide (order numbers 253668 and 253669).

The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 1, describes the basic architecture and programming environment of Intel 64 and IA-32 processors. The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volumes 2A & 2B, describe the instruction set of the processor and the opcode structure. These volumes apply to application programmers and to programmers who write operating systems or executives. The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volumes 3A & 3B, describe the operating-system support environment of Intel 64 and IA-32 processors. These volumes target operating system and BIOS designers. In addition, the Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3B, addresses the programming environment for classes of software that host operating systems.

Video Liên Quan