Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual v3

NOTE: The Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual consists of three volumes: Basic Architecture, Order Number 253665; Instruction Set Reference A-Z, Order Number 325383; System Programming Guide, Order Number 325384. Refer to all three volumes when evaluating your design needs.

Video Liên Quan