Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual: Combined Volumes

NOTE: This document contains all seven volumes of the Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual: Basic Architecture, Instruction Set Reference A-M, Instruction Set Reference N-Z, System Programming Guide, Part 1, and System Programming Guide, Part 2. Refer to all five volumes when evaluating your design needs.

• The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer...’s Manual, Volume 1: Basic Architecture (order number 253665) is part of a set that describes the architecture and programming environment of Intel® 64 and IA-32 architecture processors. Other volumes in this set are:

• The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volumes 2A, 2B, and 2C: Instruction Set Reference (order numbers 253666, 253667, 326018).

• The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volumes 3A, 3B, and 3C: System Programming Guide (order number 253668, 253669, 326019)

The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 1, describes the basic architecture and programming environment of Intel 64 and IA-32 processors. The Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volumes 2A, 2B, and 2C, describe the instruction set of the processor and the opcode structure. These volumes apply to application programmers and to programmers who write operating systems or executives. The Intel® 64 and IA-32 Architectures Soft-ware Developer’s Manual, Volumes 3A, 3B, and 3C describe the operating-system support environment of Intel 64 and IA-32 processors. These volumes target operating-system and BIOS designers. In addition, the Intel® 64 and IA-32 Architectures Soft-ware Developer’s Manual, Volume 3B, addresses the programming environment for classes of software that host operating systems.

Video Liên Quan